1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Admin-User-Guide
  4. Cài đặt nâng cao
  5. Tùy chỉnh giọng nói

Tùy chỉnh giọng nói

Bạn có thể tải lên lời nhắc bằng giọng nói tùy chỉnh của mình lên hệ thống CooCenter từ Cài đặt Advanced-> Custom Voice screen. Có thể sử dụng giọng nói tùy chỉnh để phát cho người gọi trước và sau khi nhân viên trả lời cuộc gọi.

Bạn có thể kéo tệp lời nhắc bằng giọng nói và thả vào trường để tải lên hoặc bạn có thể nhấp vào trường này và chọn một tệp trong cửa sổ bật lên để tải lên. Thông tin tệp đã chọn có thể được xem trước trước khi gửi để tải lên.

Chi tiết cụ thể về tải lên giọng nói tùy chỉnh được thể hiện dưới đây.
File Name: Tên của tệp sẽ được tải lên.
+ Lưu ý: định dạng của tệp âm thanh phải là MP3 hoặc WAV (16 bit, 8KHz, Mono), các định dạng khác không được phép tải lên.
Progress: Hiển thị tiến trình tải lên tệp âm thanh. Nếu tiến trình hiển thị 100%, điều đó cho thấy rằng tệp của bạn đã được tải lên thành công.
Size: Kích thước của tệp sẽ được tải lên.
Status: Trạng thái tải lên của tệp của bạn.
Options:
+ Nhấn vào để tải lên tập tin đã chọn;
+ Nhấn vào để xóa các tập tin đã chọn.
Các tập tin mà bạn đã tải lên sẽ được liệt kê như dưới đây.

Nhấp vào nút bạn có thể phát lại các tệp âm thanh mà bạn đã tải lên trước đó.

Bằng cách nghe phát lại tệp âm thanh, bạn có thể xem lại lời nhắc bằng giọng nói và xác nhận xem nó có phải là tệp hợp lệ mà hệ thống có thể sử dụng không.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?