ZYCOO CooVox Series IP Phone System Admin User Guide

  1. Home
  2. Docs
  3. ZYCOO CooVox Series IP Phone System Admin User Guide
  4. Kiểm soát gọi nội vùng

Kiểm soát gọi nội vùng

Path: Telephony -> Inbound Control

Phần Kiểm soát trong nước là nơi bạn xác định cách hệ thống CooVox IPPBX xử lý các cuộc gọi đến. Thông thường, bạn xác định số điện thoại mà người gọi bên ngoài đã gọi (Số DID) và sau đó cho biết tiện ích mở rộng, Ring Group, Thư thoại hoặc điểm đến khác mà cuộc gọi sẽ được hướng đến.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?