1. Home
  2. Docs
  3. ZyCoo CooVox Series V2 User Manual(Admin)
  4. Bắt đầu cấu hình
  5. Các số máy nhánh người dùng

Các số máy nhánh người dùng

Basic->Extensions

Trang này liệt kê tất cả các số máy nhánh người dùng trên hệ thống CooVox V2. Tại đây, bạn có thể thêm / thêm hàng loạt, xóa / xóa hàng loạt số máy nhánh người dùng và cũng có thể chỉnh sửa / chỉnh sửa hàng loạt các thuộc tính số máy nhánh người dùng. Theo mặc định, 10 số máy nhánh trong phạm vi từ 800 đến 809 đã được tạo để bạn sử dụng.

Các số máy nhánh mới

Bạn có thể thêm các số máy nhánh thêm từng cái một bằng cách nhấp vào nút “New User” hay một số lượng lớn số máy nhánh bằng cách nhấp vào nút “Batch Add” và hoàn thành cửa sổ bật lên được hiển thị bên dưới.

Số máy nhánh bắt đầu / Số máy nhánh kết thúc: Hai trường này xác định phạm vi số máy nhánh mới sẽ được tạo.
+ DialPlan: Chọn gói quay số cho các tiện ích mở rộng mới.
+ Password: Mật khẩu ngẫu nhiên an toàn bao gồm số, chữ cái và ký tự đặc biệt là lựa chọn được đề xuất và có thể được chọn bằng cách chọn hộp kiểm “Random”. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định cùng một mật khẩu cho tất cả các số máy nhánh mới. Nếu bạn chọn tùy chọn này thì hãy đảm bảo mật khẩu an toàn được đặt.

Những dãy số máy nhánh khác

Chúng tôi đã giới hạn phạm vi số máy nhánh người dùng trong CooVox IPPBX trong khoảng từ 800 đến 899. Nếu bạn yêu cầu thêm số máy nhánh hoặc bạn muốn số máy nhánh trong phạm vi số khác thì bạn cần thay đổi phạm vi trước khi bạn có thể thêm số máy nhánh mới. Advanced->Options->General

Tại “Extension Preferences” bạn có thể thay đổi phạm vi số máy nhánh.

Trong ví dụ trên, phạm vi số máy nhánh người dùng đã được thay đổi trong khoảng từ 400 đến 499. Nếu bây giờ bạn quay lại trang số máy nhánh, bạn sẽ có thể thêm các số máy nhánh mới trong phạm vi này.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?