1. Home
  2. Docs
  3. ZyCoo CooVox Series V2 User Manual(Admin)
  4. Bắt đầu cấu hình
  5. Đăng ký số máy nhánh IP

Đăng ký số máy nhánh IP

Đăng ký số máy nhánh IP

+ Điện thoại Ip để bàn:

Ví dụ sau đây chi tiết cách đăng ký điện thoại Zycoo CooFone IP trên hệ thống CooVox IPPBX của bạn.
Bước 1: Nhấn phím chức năng “Status” trực tiếp bên dưới màn hình điện thoại, tại đây bạn có thể thấy Địa chỉ IP của điện thoại IP.
Bước 2: Mở giao diện web của điện thoại IP bằng cách nhập địa chỉ IP của điện thoại vào thanh địa chỉ trình duyệt web.
Bước 3: Thông tin đăng nhập mặc định là username admin và password admin.
Bước 4: Sau khi đăng nhập thành công, hãy điều hướng đến menu web điện thoại VOIP-> SIP và đăng ký số máy nhánh như ví dụ dưới đây.

+ Server Address: Địa chỉ IP của CooVox IPPBX.
+ Server Port: Số cổng dịch vụ SIP, theo mặc định, đây là 5060 và không yêu cầu thay đổi.
+ Authentication User: Số máy nhánh của người dùng từ trang số máy nhánh người dùng CooVox IPPBX.
+ Authentication Password: Mật khẩu của số máy nhánh.
+ SIP User: Giống như người dùng Xác thực.
+ Display Name: Tên của người dùng tiện ích mở rộng.
+ Enable Registration: Chỉ khi được bật ở đây, điện thoại mới đăng ký CooVox IPPBX dưới dạng số máy nhánh.

Điện thoại phần mềm trên PC windows

Các điện thoại mềm bao gồm 3CX, Bria, Zoiper và nhiều ứng dụng điện thoại mềm khác đều hoạt động tốt với CooVox V2 IPPBX. Dưới đây là một ví dụ về việc đăng ký Zoiper với hệ thống CooVox IPPBX dưới dạng số máy nhánh từ PC Windows của bạn.
Bước 1: Tải xuống Zoiper từ http://www.zoiper.com/.
Bước 2: Cài đặt và chạy Zoiper trên thiết bị Windows của bạn.
Bước 3: Nhấp vào menu “Settings” và cài đặt một tài khoản mới và chọn Giao thức SIP SIP và nhấp vào Next.
Bước 4: Hoàn thành thông tin đăng ký như trong ví dụ dưới đây:

Bước 5: Nhấn Next để hoàn tất quá trình đăng ký.

Điện thoài phần mềm trên android, iphone, ipad.

Phần lớn các điện thoại thông minh chi tiết trước đây trong phần này có phiên bản di động cho cả nền tảng Android và iOS. Bạn có thể tải xuống các Ứng dụng này và cài đặt chúng từ App Store điện thoại di động của bạn.
Dưới đây là một ví dụ về cách đăng ký điện thoại mềm Zoiper với CooVox IPPBX dưới dạng số máy nhánh từ iPhone của bạn:
Bước 1: Chạy Zoiper trên iPhone của bạn và nhấn vào menu.
Bước 2: Nhấn vào menu.
Bước 3: Nhấn để tạo tài khoản mới.
Bước 4: Bạn sẽ được yêu cầu Bạn đã có tài khoản (tên người dùng và mật khẩu) chưa?
Bước 5: Nhấn để định cấu hình tài khoản như trong ví dụ dưới đây:

Bước 6: Sau khi nhập thông tin đăng ký, hãy nhấn “Register” để đăng ký vào hệ thống CooVox IPPBX dưới dạng số máy nhánh.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?