1. Home
  2. Docs
  3. ZyCoo CooVox Series V2 User Manual(Admin)
  4. Các báo cáo
  5. Trạng thái người đăng ký

Trạng thái người đăng ký

Trên trang trạng thái đăng ký, bạn có thể kiểm tra số máy nhánh và trạng thái trung kế SIP / IAX2. Bạn có thể xem IP mà số máy nhánh được đăng ký và bạn cũng có thể thấy trạng thái kết nối, ví dụ: có bao nhiêu độ trễ giữa hệ thống IPPBX và điểm cuối.

Trạng thái người dùng SIP

Vào trang Report->Register Status->SIP User Status.

Ở đây trên trang này, bạn có thể thấy các số máy nhánh SIP / IAX2, số máy nhánh web và trạng thái đăng ký của người dùng trung kế. Chỉ một trung kế được cấu hình là peer mode sẽ được liệt kê ở đây. Trạng thái và mô tả
+ Registered : Đăng ký thành công.
+ Unregistered: Đăng ký thất bại hoặc không được áp dụng.
+ Unreachable: Sự cố mạng.
+ Timeout: Đăng ký hết thời gian yêu cầu.

Trạng thái người dung IAX

Để xem trạng thái người dùng IAX, vào trang Report->Register Status->IAX2 Users Status.

Trạng thái và mô tả
+ Registered: Đăng ký thành công.
+ Unregistered: Đăng ký thất bại hoặc không được áp dụng.
+ Unreachable: Sự cố mạng.
+ Timeout: Đăng ký hết thời gian yêu cầu

Trạng thái trung kế SIP

Để xem trạng thái trung kế SIP vào trang Report->Register Status->SIP Trunk Status.

Tại đây bạn có thể thấy tất cả trạng thái SIP trung kế bên ngoài của bạn. Trạng thái và mô tả
+ Registered: Đăng ký thành công cho nhà cung cấp dịch vụ và sẵn sàng cho các cuộc gọi điện thoại.
+ Request Sent: Trong trạng thái này, có khả năng nhất là mạng không thể truy cập được vào máy chủ SIP. Vui lòng đảm bảo rằng cài đặt mạng trên hệ thống IPPBX là chính xác.
+ Waiting for Authentication: Nếu đang chờ xác thực, thì có lẽ yêu cầu đăng ký đã được phía máy chủ nhận được nhưng không thể xác thực yêu cầu đăng ký do thông tin đăng nhập không chính xác. Vui lòng kiểm tra lại thông tin của bạn.
+ Failed: Sau khi cố gắng đăng ký trong một khoảng thời gian nhất định mà không thành công, bạn nhận được Lỗi Thất bại trên trạng thái trung kế.

Trạng thái trung kế IAX2

Để xem trạng thái trung kế IAX2 vào trang Report->Register Status->IAX2 Trunk Status.

Tại đây bạn có thể thấy tất cả trạng thái trung kế IAX2 bên ngoài của bạn.

Trạng thái và mô tả
+ Registered: Đăng ký thành công cho nhà cung cấp dịch vụ và sẵn sàng cho các cuộc gọi điện thoại.
+ Request Sent: Nếu ở trạng thái này, chắc chắn rằng mạng này hoàn toàn không thể truy cập được đối với nhà cung cấp dịch vụ. Vui lòng đảm bảo rằng cài đặt mạng trên hệ thống IPPBX là chính xác.
+ Waiting for Authentication: Nếu đang chờ xác thực, thì có lẽ yêu cầu đăng ký đã được phía máy chủ nhận được nhưng không thể xác thực yêu cầu đăng ký do thông tin đăng nhập không chính xác. Vui lòng kiểm tra lại thông tin đăng nhập một lần nữa.
+ Failed: Sau khi không thành công trong việc cố gắng đăng ký trong một khoảng thời gian nhất định, bạn sẽ thấy Lỗi thất bại trên trạng thái trung kế.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?