1. Home
  2. Docs
  3. ZyCoo CooVox Series V2 User Manual(Admin)
  4. Cài đặt Mạng
  5. Định tuyến tĩnh

Định tuyến tĩnh

Định tuyến tĩnh là một hình thức định tuyến xảy ra khi bộ định tuyến sử dụng mục nhập định tuyến được cấu hình thủ công, thay vì thông tin từ giao thức định tuyến động để chuyển tiếp lưu lượng

Vào Network Settings->Static Routing. Nhấp vào “New Static Routing” để thêm bản ghi định tuyến mới vào hệ thống.

+ Đích: Đặt địa chỉ IP của máy chủ đích hoặc địa chỉ mạng. Ví dụ: 2222.209.4.1, 192.168.10.0.
+ Cổng: Đặt địa chỉ cổng. Sau khi bản ghi mới được tạo thủ công, bạn có thể thấy nó được liệt kê ở đây trên trang này.

Bạn có thể nhấp vào nút “Edit” để chỉnh sửa một trong các mục hoặc bạn có thể xóa mục đó bằng cách nhấp vào nút “Delete”.
Nhấp vào tab “Routing Table” và bạn có thể xem danh sách chi tiết tất cả các quy tắc định tuyến của hệ thống, bao gồm các quy tắc mặc định và tùy chỉnh.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?