1. Home
  2. Docs
  3. ZyCoo CooVox Series V2 User Manual(Admin)
  4. Hệ thống nâng cao
  5. Cài đặt thời gian

Cài đặt thời gian

Thời gian hệ thống rất quan trọng đối với hệ thống IPPBX, đặc biệt là nếu hệ thống CooVox IPPBX xử lý các cuộc gọi điện thoại nội bộ sử dụng quy tắc thời gian, thì chỉ khi thời gian hệ thống chính xác, các cuộc gọi sẽ được xử lý đúng cách. Ngoài ra, nhật ký cuộc gọi và nhật ký gỡ lỗi được ghi lại cho các sự kiện hệ thống sử dụng thời gian hệ thống. Hệ thống CooVox IPPBX hỗ trợ NTP (Giao thức thời gian mạng) và đặt thời gian thủ công.

NTP

Vào trang System->Time Settings.

Theo mặc định, hệ thống CooVox IPPBX sử dụng NTP để lấy thời gian từ các máy chủ thời gian Internet. Để cấu hình, chỉ cần thông báo cho hệ thống IPPBX nơi tìm máy chủ bằng cách chỉ định tên miền hoặc địa chỉ IP của nó. Ngoài ra, hãy nhớ chọn đúng múi giờ.

Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào nút “Sync” và hệ thống IPPBX sẽ cố gắng đồng bộ hóa thời gian hiện tại từ Internet. Nó có thể mất một lúc tùy thuộc vào điều kiện mạng của bạn. Sau khi quá trình hoàn tất, bạn sẽ nhận được một thông báo cho biết, hoặc ” Sync Failed!” Nếu thất bại, vui lòng kiểm tra xem liệu IPPBX có thể truy cập Internet hay không hoặc vui lòng đổi sang máy chủ NTP khác và thử lại.

Đặt thời gian thủ công

Nếu bạn muốn đặt thủ công thời gian cho hệ thống IPPBX hoặc vì một số lý do đặc biệt, IPPBX không thể truy cập Internet. Bạn có thể chọn cài đặt thủ công thời gian hệ thống bằng cách kiểm tra nút radio “Manual Time Set”

.

Có hai cách để tự đặt thời gian trên hệ thống.

  1. Nhập thủ công thông tin thời gian và ngày tháng và nhấp vào Lưu Lưu.
  2. Đồng bộ hóa thời gian hệ thống của IPPBX với thời gian trên PC của bạn bằng cách nhấp vào nút Đồng bộ hóa, và sau đó nhấp vào nút Lưu Lưu.

Sau khi nhấp vào “Save”, thời gian được ghi thủ công hoặc đồng bộ hóa từ PC và sẽ được lưu vào chip đồng hồ phần cứng trên bo mạch chủ IPPBX.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?