1. Home
  2. Docs
  3. ZyCoo CooVox Series V2 User Manual(Admin)
  4. IPPBX Nâng cao
  5. Chuyển tiếp cuộc gọi

Chuyển tiếp cuộc gọi

Chuyển cuộc gọi được sử dụng để chuyển cuộc gọi đang diễn ra đến một số điểm đến khác. Có hai loại chuyển cuộc gọi.
+ Attended call transfer – Trường hợp cuộc gọi được tạm dừng, cuộc gọi được thực hiện cho một bên khác và cuộc trò chuyện có thể diễn ra riêng tư trước khi người gọi bị tạm dừng được kết nối với điểm đến mới. Nó cũng được gọi là “Chuyển cuộc gọi được giám sát”.
+ Blind call transfer – Trường hợp cuộc gọi được chuyển đến các điểm đến khác mà không cần can thiệp (ví dụ: điểm đến khác có thể đổ chuông và có thể không được trả lời)

Vào Advanced->Feature Codes, bạn sẽ thấy mã tính năng để chuyển cuộc gọi như dưới đây:.

+ Blind Transfer: Trong một cuộc gọi trực tiếp, người dùng số máy nhánh có thể nhấn phím # và hệ thống IPPBX sẽ nhắc nhở”Transfer”, sau đó bạn nhập số cần chuyển đến, cuộc gọi này sẽ được chuyển ngay lập tức và người dùng có thể gác máy. Nếu số đã chuyển không trả lời cuộc gọi này thì nó sẽ gọi lại cho người dùng số máy nhánh.
+ Blind Transfer Callback: Xác định xem cuộc gọi đã chuyển có nên gọi lại cho người dùng đã chuyển cuộc gọi đó hay không. Nếu được bật và cuộc gọi được chuyển không được trả lời, nó sẽ gọi lại cho người dùng đã chuyển nó, nếu bị vô hiệu hóa và cuộc gọi được chuyển không được trả lời, nó sẽ chuyển đến hộp thư thoại của số máy nhánh được chuyển.
+ Attended Transfer: Trong một cuộc gọi trực tiếp, người dùng số máy nhánh có thể nhấn * 2 và hệ thống IPPBX nhắc nhở “Transfer”, sau đó bạn nhập số để chuyển đến, sau khi ai đó trả lời cuộc gọi của bạn, bạn có thể giới thiệu cuộc gọi này và cúp máy vào thời điểm nào Cuộc gọi được chuyển.
+ Disconnect Call: Trong một lần chuyển nếu phía bên kia không muốn nhận cuộc gọi được chuyển, bạn có thể nhấn * để ngắt kết nối với họ và quay lại với người gọi.
+ Timeout for answer on attended transfer(sec): Trong một lần chuyển, nếu bên thứ ba reo trong 15 giây mà không trả lời, người dùng số máy nhánh sẽ quay lại người gọi và chuyển bị chấm dứt.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?