1. Home
  2. Docs
  3. ZyCoo CooVox Series V2 User Manual(Admin)
  4. IPPBX Nâng cao
  5. Fax ảo

Fax ảo

Hệ thống CooVox IPPBX có khả năng tự động phát hiện các bản fax đến và gửi các bản fax đã nhận đến hộp thư điện tử của người dùng. Nếu bạn không muốn gửi fax qua email thì fax có thể được lưu vào tài khoản số máy nhánh của người dùng.
Lưu ý:
Vui lòng bật dịch vụ Fax ảo trên trang Fax ảo trước, sau đó làm theo các hướng dẫn bên dưới để cấu hình.

Nhận Fax

Hệ thống CooVox IPPBX phát hiện các bản fax đến từ các trung kế. Để cấu hình CooVox IPPBX để tự động phát hiện các bản fax đến, vui lòng vào Basic->Trunks.

Nhấp vào trên “Edit” để chỉnh sửa trung kế (trung kế Analog hoặc VoIP) mà bạn muốn cấu hình “Auto Fax Detection”. Tìm tùy chọn Phát hiện Fax tự động Fax và đánh dấu vào hộp kiểm. Bạn sẽ thấy một danh sách thả xuống từ đó bạn có thể chọn bất kỳ số máy nhánh nào để chuyển các bản fax được phát hiện đến.

Nếu bạn muốn hệ thống IPPBX gửi các bản fax đã nhận đến một địa chỉ email (Fax đến Email) thì vui lòng chọn một số tiện ích mở rộng bắt đầu bằng Fax Virtual Fax. Sau đó vào Basic->Extension để chỉ định địa chỉ email trong phần ” Email (Fax / Thư thoại) “.

Nếu bạn yêu cầu fax nhận được chỉ được lưu trữ trong hệ thống IPPBX thì bạn nên chọn tiện ích mở rộng fax ảo mà không chỉ định địa chỉ email. Cuối cùng, nếu bạn muốn fax đến được xử lý bằng máy fax, vui lòng chọn số máy lẻ được gán cho máy fax. Lưu ý: Nếu bạn đang định cấu hình Fax thành Email, bạn cũng phải cấu hình dịch vụ SMTP trước khi nó hoạt động.

Gửi fax

Để gửi fax, trước tiên bạn phải đăng nhập vào giao diện web CooVox IPPBX với số máy nhánh và mật khẩu thư thoại cho máy nhánh này. Trước khi thực hiện việc này, vui lòng đảm bảo số máy nhánh này đã bật tùy chọn “Web Manager” trên trang cấu hình số máy nhánh.

Sau khi đăng nhập, vào trang “Send Fax”.

Nhập số fax và nhấp vào “Choose file” để xác định vị trí tệp bạn định gửi, tải tệp lên và sau đó gửi fax. Có một số tùy chọn tùy chọn cho các bản fax đi, vào trang Advanced->Virtual Fax.

+ Enable: Bật tính năng fax ảo để nhận và gửi fax.
+ Country Code: Nhập mã quốc gia của bạn tại đây. (Tùy chọn)
+ Area Code: Nhập Mã vùng của bạn tại đây. (Tùy chọn)
+ Outbound CID: Chỉ hoạt động nếu fax gửi đi được gửi qua các đường truyền VoIP. Phía bên kia nhận fax của bạn với số này.
+ Label: Xác định thông tin tùy chỉnh sẽ được in vào tiêu đề của các trang fax.
+ Fax Seat: Xác định số lượng người dùng có thể gửi fax cùng một lúc.
+ DialPlan: Gói quay số để gửi fax.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?