1. Home
  2. Docs
  3. ZyCoo CooVox Series V2 User Manual(Admin)
  4. IPPBX Nâng cao
  5. Ghi âm cuộc gọi

Ghi âm cuộc gọi

Hệ thống CooVox IPPBX có khả năng ghi âm cuộc gọi tích hợp. Không có phần mềm bổ sung được yêu cầu để ghi âm cuộc gọi. Khi hệ thống CooVox IPPBX ghi lại một cuộc gọi, cả hai bên của cuộc gọi sẽ được ghi lại và ghi ra một tệp để phát lại trên máy tính. Ghi âm cuộc gọi có thể được sử dụng để đảm bảo chất lượng cuộc gọi hoặc để giữ cuộc gọi để xem lại sau. CooVox IPPBX cung cấp khả năng ghi lại tất cả các cuộc gọi hoặc ghi lại các cuộc gọi có chọn lọc.

Ghi lại tất cả cuộc gọi

Vào Advanced->Call Recording. Chọn “New Call Recording” để kích hoạt ghi âm cuộc gọi cho các số máy nhánh mà bạn muốn ghi âm cuộc gọi.

Extention: Chọn số máy nhánh mà bạn muốn cuộc gọi của chúng được ghi lại.
+ Always Recording: Nếu được bật, tất cả các cuộc gọi từ các số máy nhánh đã chọn ở trên sẽ được ghi lại bất kể khi nào các cuộc gọi được thực hiện và nhận.
+ Start Time, End Time, Start Day, End Day: Nếu Luôn luôn ghi âm là không cần thiết thì bạn có thể chỉ định khoảng thời gian nào trong một tuần để ghi lại tất cả các cuộc gọi từ các số máy nhánh đã chọn ở trên.
+ Inbound Record: Cho phép ghi lại tất cả các cuộc gọi nội bộ.
+ Outbound Record: Cho phép ghi lại tất cả các cuộc gọi đi. Các bản ghi có thể được tìm kiếm trên Report->Record List->Call Recording.

Ghi âm một chạm

Ghi âm một chạm còn được gọi là Ghi theo yêu cầu. Nó cho phép người dùng ghi lại các cuộc gọi điện thoại một cách chọn lọc.

Vào Advanced->Feature Code Ở đây trên trang này, bạn có thể thấy mã tính năng ghi âm một chạm như dưới đây:

Trong cuộc trò chuyện trực tiếp, người dùng số máy nhánh có thể sử dụng mã tính năng * 1 để ghi lại cuộc gọi này. Với tính năng này, bạn không phải cấu hình ghi lại tất cả các cuộc gọi cho các số mayys nhánh có thể gây sử dụng tài nguyên hệ thống nặng nếu không yêu cầu một số bản ghi cuộc gọi. Các bản ghi một chạm có thể được tìm kiếm từ Report->Record List->One Touch Recording.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?