1. Home
  2. Docs
  3. ZyCoo CooVox Series V2 User Manual(Admin)
  4. IPPBX Nâng cao
  5. Gọi hội nghị

Gọi hội nghị

Hội nghị cho phép hai hoặc nhiều người gọi được kết hợp với nhau để tất cả các bên trong cuộc gọi có thể nghe thấy nhau. Hội nghị cũng được gọi là Cầu hội nghị hoặc Phòng hội nghị. Trên hệ thống CooVox V2 IPPBX, bạn có thể tạo tối đa 20 phòng hội nghị. Có 3 phòng hội nghị mặc cấu hình sẵn cho bạn.

Hội nghị tỉnh

Vào Advanced->Conference. Bạn có thể nhấp vào nút “New Conference” để thêm một phòng hội nghị mới hoặc nhấp vào nút “Edit” trên phòng hội nghị hiện tại để thay đổi các thuộc tính.

Số hội nghị
+ Room Extension: Gọi số máy nhánh này để vào phòng hội nghị.
Mật khẩu hội nghị
+ Guest Password: Nếu người gọi sử dụng mật khẩu này để tham gia hội nghị thì họ là những người tham gia bình thường.
+ Administrator Password: Nếu người gọi sử dụng mật khẩu này để tham gia hội nghị thì họ là quản trị viên và có các tính năng menu hội nghị nâng cao như mời mọi người tham gia hội nghị.
Tùy chọn hội nghị
+ Conference DialPlan: Quản trị viên hội nghị có thể sử dụng kế hoạch quay số này để mời những người tham gia khác.
+ Play hold music for first caller: Phát nhạc giữ cho người tham gia đầu tiên trong hội nghị cho đến khi một người tham gia khác tham gia hội nghị.
+ Enable caller menu: Kiểm tra tùy chọn này để cho phép quản trị viên hội nghị truy cập menu hội nghị bằng cách nhấn phím “*” trên điện thoại.
+ Announce Callers: Thông báo tất cả những người tham gia trong phòng khi có người tham gia mới vào phòng hội nghị.
+ Record Conference: Ghi lại hội nghị này (Định dạng ghi là wav). Hội nghị được ghi có thể được tìm kiếm trong Report->Record List->Conference.
+ Quiet Mode: Nếu tùy chọn này được chọn thì hệ thống sẽ không đưa ra bất kỳ thông báo nào khi người tham gia vào hoặc rời khỏi hội nghị.
+ Close the conference when last administrator exits: Nếu tùy chọn này được chọn thì hội nghị sẽ kết thúc khi quản trị viên cuối cùng thoát.
+ Leader Wait: Đợi đến khi người lãnh đạo hội nghị (quản trị viên) tham gia hội nghị trước khi bắt đầu hội nghị.

Hội nghị tự động

Hệ thống CooVox IPPBX cho phép bạn nhấn một chuỗi phím (mã tính năng) để tạo một hội nghị trong khi gọi trực tiếp.

Vui lòng vào Advanced->Feature Codes bạn có thể thấy các mã tính năng có sẵn cho tính năng hội nghị.

+ Invite Participant: Khi ở trong phòng hội nghị tĩnh hoặc phòng hội nghị động, nếu quản trị viên hội nghị nhấn 0, họ sẽ nhận được âm quay số để mời người khác tham gia hội nghị này.
+ Create Conference: Trong cuộc gọi trực tiếp, người dùng số máy nhánh có thể nhấn * 0 để tạo phòng hội nghị động. Phía bên kia sẽ tự động tham gia hội nghị với tư cách là người tham gia bình thường trong khi người dùng số máy nhánh đã tạo hội nghị này sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu hội nghị để vào.
+ Return to conference with participant: Trong khi sử dụng menu hội nghị để mời người khác, bạn có thể quay số ** để quay lại hội nghị với bên được mời.
+ Return to conference without participant: Nếu bên được mời không muốn tham gia hội nghị, bạn có thể nhấn * # để quay lại hội nghị mà không cần bên mời.
Lưu ý:
Sau khi một hội nghị động được tạo, trong thực tế, bạn đã bước vào một phòng hội nghị tĩnh (theo mặc định 900 là phòng hội thảo có sẵn đầu tiên). Bạn có thể sử dụng menu quản trị hội nghị để mời những người khác tham gia hội nghị, những người khác có thể quay số 900 để tham gia hội nghị này

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?