1. Home
  2. Docs
  3. ZyCoo CooVox Series V2 User Manual(Admin)
  4. Tổng quan
  5. Các thiết bị đầu cuối tương thích

Các thiết bị đầu cuối tương thích

+ Bất kỳ điện thoại IP tương thích SIP nào (Điện thoại để bàn và Điện thoại mềm cho các nền tảng Windows, Linux, iOS và Android). Các ví dụ về điện thoại để bàn bao gồm: Điện thoại IP dòng CooFone và ZP Series do ZYCOO cung cấp, và cả CISCO, Grandstream, Yealink, Polycom, Snom, Akuvox, Escene, Favil, HTek, v.v. , Zoiper, v.v.
+ Các điểm cuối tương thích IAX, ví dụ: Điện thoại CooFoneIP được cung cấp bởi ZYCOO và cả điện thoại mềm Zoiper.
+ Điện thoại và máy fax tương tự
+ Số máy nhánh Web (WebRTC)

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?